"Deklarācija par neatkarības piešķiršanu koloniālām tautām", 1960

“Deklarācija par neatkarības piešķiršanu koloniālām tautām”, ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma XV sesijā

1960. gada 14. decembris

Ņemot vērā pasaules tautu apņemšanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos "atkārtoti apstiprināt ticību cilvēka pamattiesībām, cilvēka cieņai un vērtībai, vīriešu un sieviešu vienlīdzīgām tiesībām un lielo un mazo valstu vienlīdzīgām tiesībām" un "veicināt sociālo progresu un uzlabot dzīves apstākļus; ar lielāku brīvību ”,

Apzinoties nepieciešamību radīt apstākļus ilgtspējībai un labklājībai, kā arī mierīgas un draudzīgas attiecības, kas balstītas uz visu tautu vienlīdzīgu tiesību un pašnoteikšanās principu ievērošanu un vispārēju cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un ievērošanu visiem, neatkarīgi no rases, dzimuma, valodas un reliģijas;

Atzīstot visu atkarīgo tautu dedzīgo vēlmi pēc brīvības un šo tautu izšķirošo lomu viņu neatkarības nodrošināšanā, t

Apzinoties konfliktu pastiprināšanos, ko izraisa brīvības atteikšanās vai šķēršļu radīšana šādu tautu brīvībai, kas rada nopietnus draudus pasaules mieram, t

Paturot prātā Apvienoto Nāciju Organizācijas nozīmīgo lomu neatkarības veicināšanā trasta un ne-pašpārvaldes teritorijās, t

Atzīstot, ka visas pasaules tautas dedzīgi vēlas izbeigt koloniālismu visās tās izpausmēs,

Ņemot vērā pārliecību, ka koloniālisma pastāvēšana kavē starptautiskās ekonomiskās sadarbības attīstību, tā aizkavē atkarīgo tautu sociālo, kultūras un ekonomisko attīstību un ir pretrunā ANO ideālam universālajā pasaulē,

Apstiprinot, ka cilvēki savā interesēs var brīvi rīkoties ar savu bagātību un resursiem, nepārkāpjot nekādas starptautiskās ekonomiskās sadarbības saistības, kas balstītas uz savstarpēja izdevīguma principu un starptautisko tiesību normām, t

Uzskatot, ka atbrīvošanas procesu nevar apturēt vai mainīt un ka, lai izvairītos no nopietnām krīzēm, ir jāpārtrauc koloniālisms un ar to saistītā segregācijas un diskriminācijas prakse, t

Atzinīgi vērtējot daudzu atkarīgo teritoriju pēdējos gados sasniegto brīvību un neatkarību un ņemot vērā vēlmi pēc brīvības, kas izpaužas kā arvien spēcīgāka tajās teritorijās, kuras vēl nav sasniegušas neatkarību;

Ievērojot pārliecību, ka visām tautām ir neatņemamas tiesības uz pilnīgu brīvību, viņu suverenitātes un savas valsts teritorijas integritātes īstenošana, t

svinīgi pasludina nepieciešamību nekavējoties un bez nosacījumiem izbeigt koloniālismu visās tās formās un izpausmēs, un šajā sakarā paziņo, ka

tautas pakļautība ārvalstu jūgam un dominēšanai un to izmantošanai ir pamattiesību atteikums, pretrunā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un kavē sadarbības attīstību un pasaules miera izveidi;

visām tautām ir tiesības uz pašnoteikšanos, pamatojoties uz šīm tiesībām, tās brīvi nosaka savu politisko statusu un veic ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību;

nepietiekama politiskā, ekonomiskā un sociālā sagatavotība vai neatbilstība izglītības jomā nekad nav jāizmanto kā iegansts, lai aizkavētu neatkarības piešķiršanu;

jebkuras militāras darbības vai jebkāda veida represīvi pasākumi, kas vērsti pret atkarīgām tautām, ir jāpārtrauc, lai viņi varētu izmantot savas tiesības uz pilnīgu neatkarību miera un brīvības apstākļos; jāievēro viņu valsts teritoriju integritāte;

Trasta un pašpārvaldes teritorijās, kā arī visās citās teritorijās, kas vēl nav sasniegušas neatkarību, ir nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodotu visu varu šo teritoriju tautām saskaņā ar brīvi izteiktu gribu un vēlmi bez jebkādiem nosacījumiem vai atrunām un neatkarīgi no rases, reliģijas vai krāsas, lai viņi varētu baudīt pilnīgu neatkarību un brīvību;

jebkurš mēģinājums daļēji vai pilnīgi iznīcināt valsts nacionālo vienotību un teritoriālo integritāti nav savienojams ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem;

visām valstīm ir stingri un apzinīgi jāievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu, Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas un šīs deklarācijas noteikumi, pamatojoties uz vienlīdzību, neiejaukšanos visu valstu iekšējās lietās, visu tautu suverēnu tiesību ievērošanu un savu valstu teritoriālo integritāti.

Avots: Āfrikas vēsture dokumentos, 1870–2000. Trīs sējumos. Rediģējis Apollo Davidson. 2. sējums. 1919−1960. Redaktors Sergejs Mazovs. M., 2007. lpp. 65−67.

Foto par materiāla paziņošanu galvenajā lapā - rusplt.ru

Foto priekš svina - denvistorii.ru

Skatiet videoklipu: Marshmello ft. Bastille - Happier Official Music Video (Oktobris 2019).

Loading...

Populārākas Kategorijas