Likums par ražotāju un darba ņēmēju savstarpējām attiecībām

3. jūnijs Visaugstākais apstiprinātais Valsts padomes atzinums (Coll. Uzak. 1886, 15. jūlijs, 639. pants) .- Par projektu regulai par rūpnieciskās rūpniecības uzņēmumu uzraudzību un ražotāju un darba ņēmēju savstarpējām attiecībām un par ierēdņu skaita palielināšanu rūpnīcas pārbaude.

Valsts padome, Apvienoto Valstu ekonomikas, likumu un civillietu un garīgo lietu departamentos, un Ģenerālajā asamblejā izskatīja Finanšu un iekšlietu ministrijas iesniegumus: a) par Rūpniecības nozares uzraudzības noteikumu projektu un par ražotāju un darba ņēmēju savstarpējām attiecībām un b. ) par rūpnīcas inspekcijas pasūtījumu skaita palielināšanu, atzinumā ir teikts: t

I. Konstitūcijas par rūpnīcām un rūpnīcām II sadaļas 3. nodaļas vietā (30.-60. Pants), ed. Nolemj šādus noteikumus:

1) Darbinieku nodarbināšana rūpnīcu ražošanas uzņēmumos tiek veikta, pamatojoties uz vispārējiem lēmumiem par personīgo nodarbinātību, ar papildinājumiem, kas izklāstīti turpmākajos pantos.

Piezīme Nepilngadīgo iznomāšana rūpnīcas ražošanas uzņēmumos un lēmumu par jauno darba ņēmēju darbu un apmācību izpildes uzraudzība ir noteikta Noteikumos, īpaši izdodot šo tēmu.

2) Rūpnīcai vai rūpnīcas vadībai ir pienākums, pieņemot darbā darbiniekus, pieprasīt viņiem iesniegt uzturēšanās atļauju. Atteikšanās no tā ir atļauta tikai attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar likumu var atstāt pastāvīgo dzīvesvietu, neņemot plakātu pases un biļetes, uz kurām attiecas zīmoga nodeva (Pass., Prod. 1876) 111. un 112. pants.

3) Darbiniekiem, kas dzīvo rūpnīcā vai rūpnīcā iekārtotajos dzīvokļos, tiek piešķirtas uzturēšanās atļaujas uzglabāšanai rūpnīcas vai rūpnīcas vadītājam.

4) Ja darbinieks vēlas palikt rūpnīcā vai rūpnīcā pēc tam, kad ir beidzies viņam izsniegtā uzturēšanās atļauja, tad rūpnīcai vai rūpnīcas vadītājam, vienojoties ar darba ņēmēju, tiek piešķirts jauns eksporta rīkojums, lai to varētu izraidīt.

5) precētu sieviešu un nepilngadīgo, kuriem ir atsevišķa uzturēšanās atļauja, pieņemšanai nav nepieciešama īpaša vecāku, aizbildņu vai vīru atļauja.

6) Rūpnīcas vai rūpnīcas vadītājam ir pienākums atgriezties, kad darbinieki viņam nodeva savu viedokli

dzīvesvietu (3. pants) uzreiz pēc darba līguma izbeigšanas.

7) Līgumus par darba ņēmēju nodarbināšanu var noslēgt, izsniedzot viņiem grāmatas, kurās ir norādīti darba nosacījumi, un visi aprēķini, kas veikti ar darba ņēmēju un ir izgatavoti no viņa, ievērojot nosacījumus, atvilkumus, atņemšanu un kaitējuma nodarīšanu īpašniekam.

8) Maksājumu grāmatu saglabā darba ņēmējs un nodod rūpnīcas vai rūpnīcas birojā, lai tajā ierakstītu nepieciešamos ierakstus.

9) Darbinieku nodarbināšana notiek: a) uz noteiktu laiku; b) uz nenoteiktu laiku un c) par jebkuru darbu veikšanas periodu, kura izbeigšana tiek pārtraukta.

10) Izīrējot uz nenoteiktu laiku, katra līgumslēdzēja puse var izstāties no līguma, brīdinot otru pusi par savu nodomu divas nedēļas iepriekš.

11) Pirms ar darba ņēmējiem noslēgta uz noteiktu laiku noslēgta līguma izbeigšanas vai bez brīdinājuma par diviem

nedēļu darba ņēmējiem, kas pieņemti darbā uz nenoteiktu laiku, nav atļauts samazināt savas algas, nosakot jaunus aprēķinu pamatus, samazinot darba dienu skaitu nedēļā vai darba stundu skaitu dienā, mainot nodarbību noteikumus utt. pirms līguma beigām pieprasīt jebkādas izmaiņas to nosacījumos.

Darba samaksa darba ņēmējiem jāveic vismaz reizi mēnesī, ja noma tiek slēgta uz laiku, kas ilgāks par mēnesi, un vismaz divas reizes mēnesī, kad tiek pieņemts darbā uz nenoteiktu laiku. Konti ar darbiniekiem ir īpaša grāmata.

Darba ņēmējam, kurš nav saņēmis viņam pienākošo maksājumu, ir tiesības pieprasīt tiesas nolēmumu, lai izbeigtu ar viņu noslēgto līgumu. Saskaņā ar apgalvoto, pamatojoties uz to, trīs mēnešu laikā darba ņēmēja prasība, ja viņa lūgums tiek atzīts par cieņu, tiek piešķirts papildus summai, ko viņam maksā ražotājs, īpaša atlīdzība, kuras summa ar steidzamu līgumu nepārsniedz divu mēnešu algu, t saskaņā ar nenoteiktu līgumu ir jāmaksā divu nedēļu laikā.

Aizliegts runāt ar darbiniekiem, nevis naudu, kuponus, parastās zīmes, maizi, preces un citus priekšmetus.

Veicot maksājumus darbiniekiem, nav atļauts veikt atskaitījumus par to parādu samaksu. Tomēr šie parādi neietver rūpnīcas administrācijas aprēķinus par darba ņēmēju pārtiku un to piegādi ar nepieciešamajām precēm no rūpnīcas veikaliem. Gadījumā, ja darba ņēmējs uzrāda izpildes sodu par naudas sodu, pēdējo var katrā atsevišķā maksājumā ieturēt ne vairāk kā 1/3 no summas, kas viņam pienākas, ja viņš ir vientuļš, un ne vairāk kā ¼, ja viņš ir precējies vai atraitnis, bet viņam ir bērni.

Rūpnīcu vai dzirnavu vadītājiem nav atļauts iekasēt procentus par darbiniekiem izsniegto naudu par aizdevumu un atlīdzību par savu monetāro saistību garantēšanu.

Ir aizliegts iekasēt darba ņēmējam maksu: a) par medicīnisko palīdzību, b) apgaismošanas darbnīcām un c) lietošanai, strādājot rūpnīcā ar ražošanas instrumentiem.

Rūpnīca vai rūpnīcas administrācija izstrādā iekšējos noteikumus, kas

strādniekiem rūpnīcā vai rūpnīcā. Šie noteikumi ir noteikti visos semināros.

19) Darba ņēmēja darba līgums ar rūpnīcu vai rūpnīcu tiek pārtraukts:

a) pēc pušu savstarpējas vienošanās;

b) pēc nodarbinātības termiņa beigām;

c) darba beigās, kura izpilde bija saistīta ar nodarbinātības termiņu (9. panta c) punkts);

d) beidzoties divām nedēļām no dienas, kad kāda no pusēm iesniegusi pieteikumu par līguma izbeigšanu, ja tā noslēgta uz noteiktu laiku, kas nav noteikts;

e) darba ņēmēja izraidīšanai pēc varas iestāžu rīkojuma no līguma izpildes vietas vai piešķirot viņam brīvības atņemšanu uz laiku, kas neļauj izpildīt līgumu;

f) par obligātu darba ņēmēja uzņemšanu militārajā vai sabiedriskajā dienestā;

g) uzņēmuma, kas izsniedz darbiniekam, atteikumu uz termiņuzturēšanās atļauju, lai atjaunotu šo tipu;

h) ilgstošai darbībai rūpnīcā vai rūpnīcā, ko izraisa ugunsgrēks, plūdi, tvaika katla eksplozija utt.

gadījumā.

20) Darba līgumu var pārtraukt rūpnīcas vai rūpnīcas vadītājs:

a) sakarā ar to, ka darba ņēmējs nav ieradies darbā vairāk nekā trīs dienas pēc kārtas bez pamatotiem iemesliem;

b) sakarā ar darba ņēmēja iesaistīšanos izmeklēšanā un tiesvedībā par apsūdzību krimināllietā, kā rezultātā tiek sodīts ne mazāk kā cietumsods;

c) darba ņēmēja drosmes vai sliktas uzvedības dēļ, ja tas apdraud rūpnīcas īpašuma intereses vai personas drošību;

vai no rūpnīcas vadības piederošām personām;

d) darba ņēmēja lipīgas slimības atklāšanas dēļ.

Piezīme A, pamatojoties uz šo pantu, atlaida no rūpnīcas vai rūpnīcas, darba ņēmējam ir tiesības izbeigt līgumu, lai pārsūdzētu tiesu, kura, ja tā atzīst sūdzību par pamatotu, lemj par darba ņēmēja atlīdzību par zaudējumiem, kas viņam radušies.

Neatkarīgi no 13. pantā minētā gadījuma darba ņēmējam ir tiesības pieprasīt līguma izbeigšanu:

a) īpašnieka, viņa ģimenes vai personu, kurām uzticēta darbinieku uzraudzība, slepkavību, nopietnu apvainojumu un vispārējas sliktas izturēšanās dēļ;

b) darba ņēmēju apgādes ar pārtiku un telpām noteikumu pārkāpumu dēļ;

c) sakarā ar viņa veselībai kaitīgu darbu;

d) sakarā ar nāvi vai obligātu uzņemšanu kādas tās dalībvalsts militārajā dienestā

ģimenēm.

22) Jomās, kurām raksturīga ievērojama rūpnīcas nozares attīstība, šīs nozares iestādes, izņemot tās, kas pieder valsts kasei vai valsts iestādēm, kā arī privātas kalnrūpniecības rūpnīcas un nozares, papildus 1-21. rūpnīcas ražošanas uzņēmumu uzraudzība un ražotāju un darbinieku savstarpējās attiecības.

Piezīme Piemērojot šajā pantā minētos noteikumus provincēm vai apgabaliem, kas nepieciešami, un par nepieciešamību pastiprināt rūpnīcas pārbaudi, finanšu ministrs ieceļ Valsts padomi ar īpašām idejām.

Ii. Regulas projekts par rūpnīcas nozares iestāžu uzraudzību un ražotāju un darba ņēmēju savstarpējām attiecībām, lai apstiprinātu Viņa Imperatora Majestātiju.

Iii. Grozot un papildinot Kodeksa par krimināltiesisko sodu un korekcijas sodu priekšmetus, ed. Nolemj šādus noteikumus:

1) Par šā Kodeksa 1359. un 13591. pantā paredzēto pārkāpumu izdarīšanu trešo reizi vai vismaz pirmo un otro reizi, bet, kad šie nodarījumi tika izsaukti rūpnīcā vai

augu traucējumi, kam seko sabiedriskās klusēšanas vai kārtības pārkāpums, kā arī saistīts ar to

veikt ārkārtas pasākumus, lai nomāktu nemierus, pārvaldītu rūpnīcu vai rūpnīcu:

uz laiku līdz trim mēnešiem, un turklāt uz visiem laikiem var liegt tiesības vadīt rūpnīcas vai ražotnes.

2) Lai izbeigtu darbu rūpnīcā vai rūpnīcā pēc streika starp darbiniekiem, lai piespiestu ražotājus vai audzētājus paaugstināt algas vai mainīt citus nodarbinātības nosacījumus pirms pēdējās izbeigšanās, vainīgie ir:

Tie, kas uzsāka streika uzsākšanu vai turpināšanu, bija ieslodzīti uz četriem līdz astoņiem mēnešiem, un pārējie dalībnieki tika ieslodzīti līdz četriem mēnešiem cietumā. Streika dalībnieki, kas to pārtrauca un sāka strādāt pēc policijas pirmā pieprasījuma, ir atbrīvoti no soda.

3) Streiku dalībnieki, kas izraisījuši rūpnīcas vai rūpnīcas īpašuma vai rūpnīcas vai rūpnīcas īpašuma bojājumus vai iznīcināšanu, nebūs smagāks noziegums, ja viņi izdarījuši noziegumu:

šo darbību veic vai pūlis pasūta - brīvības atņemšana uz astoņiem mēnešiem līdz vienam gadam un četriem mēnešiem, un citi dalībnieki - brīvības atņemšana uz četriem līdz astoņiem mēnešiem.

4) Streika dalībnieki, kas ar vardarbību vai draudiem piespieda citus strādniekus pārtraukt darbu vai nepārtraukt apstāšanos, ja viņi izdarījuši vardarbību, nav smagāks noziegums, tiek pakļauti:

aicināti uz šāda veida darbiem vai tiem, kurus pūlis ļaudis - brīvības atņemšana uz astoņiem mēnešiem līdz vienam gadam un četriem mēnešiem, un citi dalībnieki - brīvības atņemšana uz laiku no četriem līdz astoņiem mēnešiem.

Iv. Grozot un papildinot Hartas pantus par sodiem, ko uzliek Pasaules tiesa, pieņem šādus noteikumus:

1) Par neatļautu atteikumu strādāt pirms nodarbinātības termiņa beigām vainīgo rūpnīcu vai rūpnīcas strādnieku arestē ne ilgāk kā vienu mēnesi.

2) Lai apzināti bojātu vai iznīcinātu kompleksus un vērtīgus ražošanas rīkus rūpnīcā vai rūpnīcā, vainīgais darbinieks, ja viņa rīcība nav smagāks noziegums, tiek arestēts līdz trim mēnešiem.

Ja šāda kaitējuma vai iznīcināšanas sekas ir pārtraukt darbu rūpnīcā, tad vainīgais tiek ieslodzīts uz laiku no trim mēnešiem līdz vienam gadam.

V. Krimināltiesību harta (Tiesa. Imperatora Aleksandra II mutē, 1883. gads) jāpapildina ar šādiem lēmumiem: t

1) Darbu izbeigšanas gadījumus rūpnīcās un rūpnīcās strādnieku streikam, kā arī streiku dalībnieku izdarītos vardarbīgos pasākumus un draudus (III panta 2-4. Punkts) veic rajona tiesa.

2) Apgabalos, kuros pastāv Gubernskajas rūpnīcas gadījums, gadījumi, kad pārkāpumi ir paredzēti Rūpniecības nozaru uzraudzības noteikumu un rūpnīcu un strādnieku savstarpējo attiecību 40. – 42. 1359. panta pārkāpumu gadījumi pasūtījumu, ko rūpnīcas vai rūpnīcas vadītāji izdarījuši pirmo un otro reizi, kad šīs pārkāpuma sekas nebija saistītas ar III panta 1. punktā noteiktajām sekām.

Vi. Noteikumus, kas minēti II pantā, ievieš Sanktpēterburgas, Maskavas un Vladimira provincēs kopš 1886. gada 1. oktobra.

VII. Papildus Augstākajam apstiprinājumam, kas apstiprināts 1884.gada 12.jūnijā (2316), inspekcijas personāls, kas uzrauga rūpnīcās, rūpnīcās un fabrikās strādājošo nepilngadīgo nodarbinātību un apmācību, desmit jaunus rajona inspektoru palīgu amatus, lai tos aizstātu no 1886. gada 1. septembra un, vienojoties ar iekšlietu ministru, izplatīt tiem ieceltos apgabalus iepriekšējā VI pantā uzskaitītajās provincēs.

Viii. Lai segtu iepriekš minēto ierēdņu uzturēšanas izdevumus (VII pants), lai atbrīvotu katru gadu, sākot ar 1887. gada 1. janvāri, aptuveni trīsdesmit tūkstošus rubļu, un šī summa tiek ieskaitīta Tirdzniecības un ražošanas departamenta budžeta apakšnodaļās. Pašreizējā gadā, lai piešķirtu šo izdevumu, piešķirt papildu aizdevuma veidā šim pašam aprēķinam desmit tūkstošus rubļu.

Izšķirtspēja. Viņa Imperatora Majestātes sekojošais atzinums Valsts padomes Ģenerālajā asamblejā: 1) par projektu projektu par rūpniecisko uzņēmumu uzraudzību un par savstarpējām attiecībām starp ražotājiem un darba ņēmējiem un 2) par rūpnīcas pārbaužu skaita palielināšanu, apstiprina visaugstāko rīcības brīvību un piesprieda izpildīt.

Skatiet videoklipu: Arvīds Barševskis - Dabas likumi darba dzīvē (Aprīlis 2020).

Loading...